پوکه معدنی عبدی مصالح مورد نیاز خود را جهت فروش به تمام نقاط ایران از تمام معادن این شهر تامین می کند.

انواع پوکه معدنی قروه: