می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را