نفست باران است
دل من تشنه ی باریدن ابر
دل بی چتر مرا مهمان کن . . .