نفست باران است
دل من تشنه ی باریدن ابر
دل بی چتر مرا مهمان کن . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭ ﺧﺎﮐﯿﻢ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ!
ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﻤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ!

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ، ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ…

∘◦ اس ام اس زیبا عاشقانه ◦∘

ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﻓﻘﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻪ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ای تاج سر عالم و آدم زهرا / از کدوکی ام دل به تو دادم زهرا
آن روز که من هستم و تاریکی قبر / جان حسنت برس به دادم زهرا . . .
عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

بزن باران که امشب مست مستم حکایت نامه عشقم رو بستم
بزن سازى بر آن چشمان مستم بزن من تا قیامت با تو هستم

∘◦ اس ام اس های عاشقانه ◦∘

عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من

 یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط ، فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

محاسبه عاشقانه :
۱ + ۱ = همه چیز
و
۲ – ۱ = هیچ چیز

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی
چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی . . .

∘◦ اس ام اس جدید عاشقانه ◦∘

اسپند دود می کنم ، برای عشقمان
هر شب
میان راز و نیاز های شبانه
نکند جادوگر زشت بی تفاوتی ، چشممان بزند . . .